Medezeggenschap

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Wat is het?
De GMR is het overkoepelende orgaan van alle medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen die vallen onder de Stichting Talent. De raad bestaat uit een oudervertegenwoordiger(ster) en een personeelslid van elk van deze scholen.

Hoe vaak vergadert men?
Zij vergadert doorgaans zes keer per jaar. Indien nodig kan er vaker worden vergaderd. Werkgroepjes die kunnen ontstaan ten aanzien van bepaalde onderwerpen zullen vaker bijeen komen.


Waarover praten zij?
Op de agenda komen alle beleidsvoorstellen die in het Directie Overleg (DO) zijn voorbereid. Daarnaast kan de GMR allerlei andere onderwerpen die met de scholen te maken hebben bespreken en dus ook ongevraagd adviezen verlenen.
Wat zijn de bevoegdheden?
Ten aanzien van de beleidsvoorstellen heeft de GMR adviesbevoegdheid of instemmingsrecht. Dit is afhankelijk van het soort voorstel. Daarover staat alles beschreven in een vastgesteld reglement.
Hoe functioneert de GMR binnen het overleg tussen bestuur/directies/teams/ouders?
De GMR heeft een kerngroep, bestaande uit twee leerkrachten, twee ouders en twee medewerkers(sters) van het bestuursbureau. Zij maken de agenda van de vergaderingen.
Voordat de beleidsvoorstellen worden omgezet in werkelijk beleid, worden ze besproken, toegelicht en, indien nodig, geamendeerd in de GMR.
Voordat de GMR zich definitief uitspreekt worden de voorstellen teruggekoppeld naar de afzonderlijke MR-en.
En, bevalt dat?
In het algemeen heerst binnen alle geledingen van het openbaar basisonderwijs in Hoorn het vertrouwen en de ervaring dat men allemaal het beste voor heeft met de scholen. De samenwerking is doorgaans constructief en dat is prettig.
In de komende tijd zal de GMR trachten een grotere bijdrage te leveren door in een vroeger stadium van beleidsontwikkeling met een lijstje van wensen en zorgen te komen. Dat gaat alleen op voor die onderwerpen waarvoor binnen de GMR genoeg expertise en capaciteiten aanwezig zijn.
Hoe kan ik contact krijgen met de GMR?
Een snelle en makkelijke manier is contact opnemen met één van de GMR-leden binnen de eigen school.
U kunt ook contact opnemen met voorzitter Nico Schilder, obs Daltonschool De Tweemaster
telefoon: 0229-232359. 
Adresgegevens

Stichting Talent

Nieuwstraat 23A
1621 EA Hoorn
Telefoon: 0229-282040
Mail: info@talenthoorn.nl