Directieteam, bestuur en toezicht

Stichting Talent is onderdeel van SCIO Groep voor opvang en onderwijs. SCIO Groep heeft een college van bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur werkt nauw samen met het directieteam van Talent.

Directieteam

Het directieteam bestaat uit de directeuren van de kindcentra van Talent en zij zijn de verbindende schakel tussen de locaties van Talent en het college van bestuur (CvB). Het directieteam vergadert een keer per maand, doet voorstellen voor het beleid en past het vastgestelde beleid toe in de kindcentra. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de resultaten van hun kindcentrum.

Maak hier kennis met de directeuren van onze kindcentra.

Bestuur

Het collegiaal college van bestuur (CvB) wordt gevormd door twee bestuurders. Het CvB is het bevoegd gezag zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving. Het CvB voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit in overeenstemming met deze wet- en regelgeving. Het CvB doet dit in nauwe afstemming met de directeuren van de scholen, de raad van toezicht (RvT) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook heeft het CvB regelmatig overleg met partners uit de regio.Bert Groenewoud Marjan Terpstra
College van Bestuur College van Bestuur
b.groenewoud@sciogroep.nl m.terpstra@sciogroep.nl
0229 - 282 040 0229 - 248770

Raad van toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) van SCIO Groep bestaat uit vijf leden die zich nauw verwant voelen met zowel het openbaar onderwijs als de kinderopvang. Het toezicht draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van SCIO en onderliggende organisaties en biedt zowel ondersteuning als tegenkracht aan het bestuur. De RvT vervult drie rollen die door het wettelijk kader, de statuten en de Code Goed bestuur PO aan de Raad zijn toegekend. De voorzitter van de RvT is mevrouw Claudia van Doesburg.
De drie rollen van de RvT zijn:
  • toezichthouder op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het CvB in het bijzonder
  • adviseur voor en belangrijke sparringpartner voor het CvB
  • is de werkgever van het CvB
De RvT neemt besluiten in:
  • het goedkeuren van de begroting,
  • de jaarrekening en
  • het meerjarig strategisch plan.
De RvT vergadert zes keer per jaar met het CvB over de voortgang van beleid, de bedrijfsvoering en de actuele ontwikkelingen binnen de stichting. Naast de schoolbezoeken heeft de RvT ook jaarlijks contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ook houdt de RvT periodiek zelfevaluaties en stelt de RvT elk jaar zijn eigen jaarverslag op.

Elke 4 jaar worden de leden opnieuw gekozen en elk lid mag maximaal acht jaar zitting nemen in de raad van toezicht.
Maak hier kennis met de leden van de RvT, hun aandachtsgebieden en hun motivatie om zich in te zetten voor Stichting Talent.

Correspondentie voor de raad van toezicht kunt u sturen naar:
Raad van toezicht SCIO Groep
Van Dedemstraat 6 B-C
1624 NN Hoorn