Directieteam, bestuur en toezicht

Stichting Talent heeft een college van bestuur met een raad van toezicht. Het bestuur werkt nauw samen met het directieteam.

Directieteam

Het directieteam bestaat uit de directeuren van de scholen van Talent en zij zijn de verbindende schakel tussen de scholen van Talent en het college van bestuur (CvB). Het directieteam vergadert een keer per maand, doet voorstellen voor het beleid en past het vastgestelde beleid toe in de scholen. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de resultaten op hun school.

Maak hier kennis met de directeuren van onze scholen.

Bestuur

Het college van bestuur (CvB) wordt gevormd door een eenhoofdig bestuur. De directeur bestuurder is het bevoegd gezag zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving. Het CvB voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit in overeenstemming met deze wet- en regelgeving. Het CvB doet dit in nauwe afstemming met de directeuren van de scholen, de raad van toezicht (RvT) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook heeft het CvB regelmatig overleg met partners uit de regio.Bert Groenewoud
College van Bestuur
b.groenewoud@talenthoorn.nl
0229 - 282 040

Raad van toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) van Talent bestaat uit vijf leden die zich nauw verwant voelen met het openbaar onderwijs. Het toezicht draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van Talent en biedt zowel ondersteuning als tegenkracht aan het bestuur. De RvT vervult drie rollen die door het wettelijk kader, de statuten van Talent en de Code Goed bestuur PO aan de Raad zijn toegekend.
De drie rollen van de RvT zijn:
  • toezichthouder op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het CvB in het bijzonder
  • adviseur voor en belangrijke sparringpartner voor het CvB
  • is de werkgever van het CvB
De RvT neemt besluiten in:
  • het goedkeuren van de begroting,
  • de jaarrekening en
  • het meerjarig strategisch plan van de scholen van Talent.
De RvT vergadert zes keer per jaar met het CvB over de voortgang van beleid, de bedrijfsvoering en de actuele ontwikkelingen binnen de stichting. Naast de schoolbezoeken heeft de RvT ook jaarlijks contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ook houdt de RvT periodiek zelfevaluaties en stelt de RvT elk jaar zijn eigen jaarverslag op.

Elke 4 jaar worden de leden opnieuw gekozen en elk lid mag maximaal acht jaar zitting nemen in de raad van toezicht.
Maak hier kennis met de leden van de RvT, hun aandachtsgebieden en hun motivatie om zich in te zetten voor Stichting Talent.

Correspondentie voor de raad van toezicht kunt u sturen naar:
Raad van toezicht
Nieuwstraat 23A
1621 EA Hoorn