Onderwijs en kwaliteit

Kennis is toekomst. En om alle kinderen gelijke kansen te bieden moet ieder kind toegang hebben tot uitstekend onderwijs.

Voor u als ouder/verzorger is het van belang dat uw kind goed onderwijs krijgt in een veilige omgeving en in een omgeving die past bij uw kind. Op iedere Talent locatie wordt gewerkt aan de hoogste kwaliteit van onderwijs, vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op toegang tot het best mogelijke onderwijs. Op de websites van de scholen kunt u meer informatie vinden over de visie op leren en de wijze waariop de school het leren heeft georganiseerd. Natuurlijk bent u van harte welkom om een kijkje te nemen op de scholen om een goede keuze te kunnen maken voor uw kind.

Werken aan kwaliteit; de professional doet ertoe

De kwaliteit van het onderwijs is voor een belangrijk deel het resultaat van het handelen van de professionals die dagelijks werken in de scholen. Daarnaast zijn de beschikbare lesmethoden, middelen en een veilige pedagogische omgeving van belang. Bij Talent werken alle onderwijsprofessionals dagelijks aan de kwaliteit van het onderwijs. Alle scholen hebben het traject High performing schools doorlopen. HIermee is de focus op effectief onderwijs verstevigd; leerkrachten doen wat bewezen werkt. In de scholen wordt planmatig gewerkt aan de doelen en acties uit het schoolplan van de school. De doelen en acties zijn een afgeleide van de Talent doelenkaart. Hierin staan de ambities tot en met 2023 beschreven. Via de Talentacademie verdiepen leraren hun kennis en leren we met en van elkaar. Ook is er is ruimte voor collegiale consultatie en delen we de goede maar ook minder goede voorbeelden met elkaar.

Zicht op de kwaliteit van het onderwijs; doelbewust in beweging

Op alle scholen van Talent wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem waarmee de ontwikkeling op school-, groeps- en individueel niveau wordt gevolgd. Schoolteams bespreken de behaalde resultaten met elkaar. De directeuren bespreken de opbrengsten en schoolontwikkelingen met elkaar tijdens een directieberaad. Talent heeft een intern auditteam bestaande uit leraren, directeuren en ib'ers. Zij visiteren om de twee jaar een school en brengen daarvan verslag uit aan de school en het bestuur. De school wordt gevraagd aan te geven tot welke acties de uitkomsten van de visitatie leiden en wat daarvoor nodig is. Om het jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en leraren. Aandachtspunten worden besproken en waar nodig wordt actie ingezet.

Transparant verantwoorden; gedreven doen wat we zeggen

Bestuur en raad van toezicht doen frequent schoolbezoeken. Daarnaast spreken de directeuren met het bestuur de opbrengsten van de school. Het bestuur verantwoordt zich intern aan de raad van toezicht en de medezeggenschap (MR en GMR) en extern aan de Onderwijsinspectie. In ons jaarverslag laten wij zien op welke manier we onze beloftes zijn nagekomen. Om beter zicht te krijgen op het bestuurlijk handelen neem het bestuur deel aan de bestuurlijke visitatie van de PO raad.

De Onderwijsinspectie heeft in 2022 het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Talent. Lees hieronder de verkorte versie.


Meer informatie?

In de Doelenkaart en op de websites van de scholen kunt u meer lezen over de ambities en de visie van het bestuur en van de scholen.

Op Scholen op de kaart kunt u meer informatie vinden over alle basisscholen in Nederland en kunt u scholen met elkaar vergelijken.