Samen van Start

Samen van Start is een initiatief van en intensieve samenwerking tussen, onderwijs, kinderopvang, welzijn en de bibliotheek.
Er wordt een goede voorbereiding op de basisschool aangeboden voor ouders én kinderen.
Een aantal van onze kindcentra werken met 'Samen van Start'.

Samen van Start

Wat is Samen van Start?
Kinderen eerder en vanuit een breder perspectief op de kaart
'Samen van Start' is een integrale aanpak voor peuters en kleuters binnen scholen. Onder begeleiding van een interdisciplinair team (pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouderbegeleider) en met een integraal pedagogisch-didactisch aanbod is het doel kinderen met (risico op) een onderwijsachterstand een zo goed mogelijke start te geven op de basisschool. Het peuter- en kleuterdomein wordt sterker aan elkaar verbonden waardoor een doorgaande ontwikkellijn ontstaat van voor- naar vroegschool (van 2 tot 6 jaar) met de focus op taalontwikkeling.

Kinderen vanaf 2 jaar ontwikkelen zich in een doorgaande lijn binnen één veilige setting, met één pedagogisch klimaat en één curriculum. De brede ontwikkeling loopt door zonder onnatuurlijke onderbrekingen en wordt overal hetzelfde begeleid en gestimuleerd.
De ontwikkeling van kinderen tussen de 2 en 6 jaar verloopt niet volgens een strakke ontwikkelingslijn. Daarom hebben wij een omgeving gecreëerd welke aansluit bij de individuele ontwikkeling. Het samenwerken in een peuter-kleuterdomein maakt dat kinderen op hele jonge leeftijd worden gezien. De onderbreking van de ontwikkellijn vangen we op door kinderen al voor hun vierde mee te laten leren en spelen in de kleutergroepen, waardoor ze zich in een voor hen vertrouwde omgeving verder ontwikkelen. Daarnaast werken pedagogisch medewerkers zowel op de groep als in de kleuterklas. Dit maakt het van en met elkaar leren over kinderen vanzelfsprekend.

Ouderbegeleider als actieve katalysator voor het educatief samenwerken met ouders
De ouderbegeleider coördineert de samenwerking tussen ouders en de samenwerkende partners die betrokken zijn bij een locatie. De ouderbegeleiders zijn een drijvende kracht binnen het project. Zij zoeken met behulp van diverse platformen/kanalen actief het contact met ouders. De verbinding leggen met ouders/gezinnen verstevigt de samenwerking tussen opvang- en onderwijsmedewerkers. De leerontwikkeling van kinderen wordt versterkt door de directe en intensieve contacten met ouders. Hierdoor ontwikkelen kinderen zich verder, ook buiten school. In de normale opvang- en schoolsituatie is hiervoor tijd noch ruimte. De ouderbegeleider is de spil van het Samen van Start-traject en voorwaardelijk voor het welslagen van een Samen van Start-traject in een wijk.

Partners in de wijk
De buurtmoeders werken in het verlengde van de ouderbegeleider, zij spelen een grote rol in de toeleiding en het vertalen in cultuur en integratie. Samen met de ouderbegeleider organiseren ze diverse activiteiten/bijeenkomsten voor en met ouders, bijvoorbeeld gericht op spelen, voorlezen en taalontwikkeling.
Daarnaast is de bibliotheek een belangrijke partner in deze samenwerking. Zij verstevigen de 'school'bibliotheek met een peutercollectie en de consulent is een vast gezicht op de locaties. Zij organiseren diverse leesactiviteiten voor kinderen en ouders.

Meer weten of zien welke kindcentra mee doen aan samen van start? Bekijk de website www.samenvanstart.nl