Onze scholen

Algemene informatie

Meer informatie treft u aan onder het menu: 'Locatiekaart'
Enkele cijfermatige gegevens
Het openbaar basisonderwijs in Hoorn telt in totaal 10 scholen. Ze liggen verspreid over de verschillende wijken in Hoorn. In totaal bezoeken ongeveer 2500 kinderen onze scholen en verzorgen ongeveer 250 personeelsleden het onderwijs aan hen.

Samenwerking tussen de scholen
De scholen werken op beleidsmatig gebied intensief met elkaar samen en profiteren daardoor van elkaars kennis en kwaliteiten. De verschillende beleidsterreinen (onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel beleid en huisvestingsbeleid) zijn gedegen georganiseerd en in belangrijke mate op elkaar afgestemd. Hieronder zal nader worden ingegaan op respectievelijk het onderwijskundig en het personeelsbeleid van de scholen.

Onderwijskundige concepten van de scholen
Om een goede onderwijskwaliteit te waarborgen zijn op bovenschools niveau afspraken gemaakt over het onderwijskundig beleid van elke school. Onder de rubriek "kwaliteit onderwijs" vindt u hierover nadere informatie op deze site. Binnen de kaders van deze afspraken zijn de scholen vrij om verder invulling te geven aan het onderwijskundig beleid. Daardoor kent het openbaar basisonderwijs naast een gedegen onderwijskundige basis een variŰteit aan onderwijsconcepten op de verschillende scholen. Daarmee is het openbaar basisonderwijs in staat om aan verschillen in wensen van ouders en kinderen tegemoet te komen. De meest uitgesproken onderwijskundige concepten zijn het Montessoriconcept op de openbare Montessorischool en het Daltonconcept op De Tweemaster. Op de verschillende schoolsites vindt u nadere informatie over de onderwijskundige inhoud en organisatie van elke school.

Personeelsbeleid in het openbaar basisonderwijs
Het is prettig werken op onze scholen. De schooldirecteuren richten zich hoofdzakelijk op het onderwijskundig- en personeelsbeleid van de school. Voor de overige beleidsterreinen wordt hen veel werk uit handen genomen door administratieve ondersteuning vanuit het bestuursbureau. Door het goede werkklimaat ligt het ziekteverzuimpercentage binnen onze organisatie onder het landelijk gemiddelde. Bovendien slagen wij erin om, ondanks een krappe arbeidsmarkt, voldoende bekwame leerkrachten aan te trekken c.q. te behouden. Deze beide factoren hebben een positief effect op de continu´teit van het onderwijsleerproces van kinderen en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs.

Aanmelding leerlingen
U kunt voor het aanmelden van uw kind(eren) contact opnemen met de school van uw keuze.