Jaarverslag 2018

12 juli 2019
Voor Talent was 2018 het jaar waarin we de laatste stappen hebben gezet in de uitvoering van ons huidige meerjarenkoersplan. Het plan dat ons weer een stap verder bracht in het realiseren van onze missie: kinderen in onze gemeente zoveel mogelijk laten leren, zodat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun leefomgeving.
Doelbewust doorpakken
De focus lag daarbij op drie hoofdpunten. Het eerste was onderwijskwaliteit. Dat vertaalde zich in het streven dat ons onderwijs altijd voldoet aan de basiskwaliteitseisen zoals gesteld door de Inspectie. Maar ook in de wens dat daarnaast ruimte is voor de ambities van de individuele scholen voor een rijk onderwijsaanbod.
Belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit die wij nastreven is een transparante en professionele cultuur. Eentje waarin medewerkers elkaar op een professionele manier opbouwende feedback kunnen geven ten behoeve van groei en ontwikkeling van de leerlingen Ún medewerkers. In 2018 lag de focus in onze jaargesprekken daarom meer op wat de medewerker nodig heeft om bij te dragen aan onze doelstellingen. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm door het opleidingsaanbod van de Talent Academie. Aan deze cultuurkanteling valt nog het nodige te verbeteren, maar we zijn samen de goede weg ingeslagen om te groeien naar goed presterende scholen.
2018 was ook het jaar waarin we een flinke slag maakten op ICT-gebied. We besloten het beheer van onze infrastructuur extern onder te brengen, onder meer om de continu´teit te waarborgen. Een volgende stap is ICT vakinhoudelijker inzetten om ons onderwijs verder te verbeteren.
Het goed regelen van ICT is een mooi praktisch voorbeeld van hoe het bestuursbureau in 2018 de scholen ondersteunde bij het realiseren van hun individuele missie. Ook op andere vlakken gaat het bestuursbureau deze rol vervullen. Zo reikt het steeds vaker handvatten en heldere kaders aan, waaraan de scholen op hun eigen manier invulling geven.

Kwaliteit maak je samen
Samenwerking met de stakeholders was ons tweede focuspunt. Dat is de reden waarom we in 2018 via een intentieovereenkomst afspraken maakten met onder meer de bestuurders van collega-organisaties in Hoorn en West- Friesland. Bijvoorbeeld vanuit de vraag hoe we onze scholen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij IKC-ontwikkeling en over mogelijke oplossingen voor het lerarentekort. Zo startten we een gezamenlijke vervangingspool. Ook organiseerden we samen een 'trotsdag' in Schouwburg Het Park om de mooie kanten van het lerarenvak onder de aandacht te brengen.
Andere belangrijke samenwerkingen gingen we aan met de PABO's (onze scholen dragen nu de medeverantwoordelijkheid voor het opleiden van PABO-studenten), met SKH en Stichting Penta (om de ontwikkeling van Integrale Kind Centra beter te kunnen ondersteunen).

Bedrijfsvoering, beleid en continu´teit
Een belangrijke vraag in 2018 bleef ook hoe we onze mensen en middelen zo optimaal mogelijk kunnen inzetten om onze doelen en ambities te realiseren. Het derde punt waarop onze focus lag. Onze scholen hebben heldere, compacte jaarplannen met heldere ambities en doelen gemaakt. Hiermee konden teams gerichter en sneller werken, maakten we de organisatie slimmer en legden we de resultaten vast op een manier die ook inzichtelijk is voor externe partijen. Mede door de inzet, flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de medewerkers staat nu een goede organisatorische basis. In ons nieuwe meerjarenkoersplan borduren wij hierop voort.

Klik hier voor het volledige jaarverslag 2018.