Talent Kopklas vergroot kansen in voortgezet onderwijs

29 januari 2020
De Kopklas van Talent is een schakelklas tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Een intensief programma bereidt kinderen goed voor op de overstap naar de brugklas.
De Talent Kopklas is bedoeld voor leerlingen (van Nederlandse of buitenlandse afkomst) met een taalachterstand. Door deze achterstand kan het zijn dat de leerling nog niet het eindadvies heeft bereikt dat, gezien de inzet, motivatie en capaciteiten wel bij de leerling past. Met een tussenjaar in de Kopklas komen kinderen steviger in hun schoenen te staan en wordt de kans op succes in het voortgezet onderwijs een stuk groter. De Kopklas is een groep van maximaal 15 gemotiveerde leerlingen die hard willen werken om zich zo goed mogelijk op de brugklas voor te bereiden. Door een intensief programma bereiken we dat kinderen een schooltype aankunnen dat past bij hun werkelijke capaciteiten en wordt de kans op zittenblijven op het voortgezet onderwijs of vroegtijdig schoolverlaten kleiner.

Het programma
In de Talent Kopklas wordt vooral veel aandacht besteed aan het verbeteren van de Nederlandse taal op verschillende gebieden, zoals: begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, woordenschat, schriftelijk- en mondeling taalgebruik. Verder wordt er rekenen en wereldoriëntatie gegeven. Voor ieder kind is een chromebook beschikbaar. Er wordt aandacht geschonken aan het plannen en maken van huiswerk en ook creatieve vorming komt aan bod. Gymles wordt verzorgd door een leraar bewegingsonderwijs en leerlingen uit de kopklas kunnen meedoen aan diverse sporttoernooien. Daarnaast gaan de kinderen een aantal keer per jaar op excursie.

De leerlingen
Doorstromen naar de Kopklas kan na groep 8, maar ook na groep 7 of vanuit de nieuwkomersklas, op advies van de leerkracht en in goed overleg met de ouders. Om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor de Kopklas worden de volgende criteria gehanteerd:
-De leerling heeft een positieve werkhouding en is gemotiveerd om huiswerk te maken
-De leerling is leerbaar en heeft geen grote gedragsproblemen
-De leerling heeft een redelijke tot goede algemene kennis
-De leerling wordt in het kopklas jaar niet ouder dan 14 jaar
-De leerling heeft minimaal het advies VMBO basis of de leerkracht verwacht dat de leerling minimaal dit niveau moet aankunnen.
-De leerling is sociaal-emotioneel gebaat bij een extra jaar taalonderwijs

Voor leerlingen van groep 7:
-De leerling is te oud om na groep 8 de kopklas te doen
-De leerling is in het 8e basisschooljaar met name gebaat bij een intensief taalprogramma i.v.m. een stagnerend (taal-)leerproces ondanks goede mogelijkheden en capaciteiten van het kind
-De leerling is sociaal-emotioneel gezien meer gebaat bij een jaar taalonderwijs dan
doorstromen naar groep 8

Aannameprocedure
Wanneer leerkrachten, IB-ers of ouders een leerling willen aanmelden bij de Talent Kopklas kunnen zij daarvoor telefonisch contact opnemen met de coördinator van de Kopklas. Bij aanmelding wordt (door het kort bespreken van de laatste toetsresultaten, het gedrag en de inzet van de leerling) gekeken of de leerling in principe voldoet aan de eisen van de Kopklas. Als dit het geval is wordt de leerling op een lijst geplaatst. Eind januari/begin februari wordt gekeken hoeveel leerlingen aangemeld zijn en welke leerlingen definitief voor plaatsing in aanmerking kunnen komen. Eén van de leraren van de Kopklas zal contact opnemen met de basisschool en de leerling uitgebreid met de leerkracht bespreken. Ook vindt er een intake gesprek plaats met de leerling en de ouders. Gezien het intensieve programma worden hoge eisen gesteld aan de betrokkenheid en inzet van het kind én de ouders! Snel na dit gesprek wordt bekend gemaakt of de leerling is aangenomen.

De Kopklas is verbonden aan Stichting Talent. Er is een groep gevestigd in het gebouw van OBS Jules Verne in de Grote Waal, maar bij voldoende aanmeldingen zal in schooljaar 2020-2021 een tweede groep starten elders in Hoorn.

De Kopklas is openbaar en neemt (bij geschiktheid) leerlingen aan van alle basisscholen in Hoorn en de omgeving van Hoorn. Meer informatie gewenst? Maak gerust een afspraak voor een gesprek met de leerkrachten van de kopklas.

Mw. R. Zuidema
Mw. J. van den Hof (tevens coördinator)

Locatie Jules Verne, Orionstraat 135 Hoorn
telefoon: 0229 - 217 169
email: kopklashoorn@talenthoorn.nl