Protocollen

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden via een aanmeldformulier, te verkrijgen op onze kindcentra. Het invullen en opsturen van het aanmeldformulier geeft echter nog geen recht tot plaatsing op het kindcentrum. Hier gaat altijd een orienterend gesprek aan vooraf. Voor meer informatie en het maken van een afspraak verwijzen wij naar de websites van de kindcentra.

Beleid time-out, schorsing en verwijdering

Er kunnen zich situaties rond een leerling voordoen die vragen om verregaande maatregelen. In het beleidsdocument staat beschreven op welke wijze binnen stichting Talent de besluitvorming inzake (tijdelijk) schorsing verloopt. U leest het hier.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u zich als ouder/verzorger zorgen maakt of niet tevreden bent over de gang van zaken op het kindcentrum. In dat geval verwachten we dat u daarover in gesprek gaat met de leerkracht van uw kind Als dat niet leidt tot een oplossing, kan de directeur van het kindcentrum worden ingeschakeld. U kunt ook altijd in gesprek met de interne contactpersoon.

Als het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met de externe vertrouwenspersoon of u kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie Onderwijs. Onze kindcentra zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

In onderstaande documenten kunt u meer lezen over onze klachtenregelingen, de contactpersonen en over de klachtencommissie.